Счетоводни услуги и счетоводно обслужване

Счетоводството е универсален език на всеки бизнес.
 Коректното определяне и представяне на финансовите резултати е важна част от взимоотношенията на компанията с парньори, кредитори, клиенти, доставчици, персонал и държавата.
Чрез сключване на договор за счетоводно обслужване Вие оптимизирате администрирането на счетоводния процес в компанията си като пестите време и разходи и се фокусирате върху основните си занимания.
 Ние  осигуряваме системен финансов и икономически обзор на дейността Ви, следвайки счетоводните принципи и  осигурявайки спазване на законовите изисквания и задължения.
Предлаганите от нас счетоводни услуги най-общо включват:

Оперативно счетоводство

 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета
 • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Месечно приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти
 • Месечно обслужване по Интрастат

Годишно приключване

 • Изготвяне на годишни и междинни финансови отчети
 • Изготвяне и годипни и междинни консолидирани финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
  • Изготвяне на годишни и периодични статистически форми за Националния статистически институт
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител

Други услуги

 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ и други специални закони
 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси
 • Представителство и защита пред органи на данъчната администрация и НОИ
 • Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база
 • Представителство пред данъчните власти при ревизии