Правно обслужване

Правно обслужване
Вашите взиомоотношения с клиенти, доставчици, партньори, служител и държавата в условията на съвременния бизнес са неминуемо съпътствани от правни въпроси и юридическо оформление и защита.
В съдружие с адвокат, Ориндж акаунтинг е в състояние да съдейства като предоствя следните правни услуги:
-Първоначален преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешно фирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, етичен кодекс, актове по Закона за защита на личните данни и други), както и при необходимост тяхното последващо коригиране при промяна в законодателството.
- Съставяне и проверка на договори.
- Осигуряване на адвокат при провеждане на преговори с ваши контрагенти и клиенти.
- Предоставяне на писмени и устни становища по правни въпроси в целия спектър на правото, включително по трудовоправни казуси.
- Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжности характеристики, заповеди за назначаване, уволнение, преназначаване на служители, дисциплинарни производства, декларации по ЗЗЛД.
- Консултации по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, подзаконовите актове и актовете на европейското законодателство, свързани с този закон.
- Подготовка и водене на съдебни процеси по общия ред за защита интересите на дружеството.
- Изготвяне на нотариални покани за доброволно изпълнения на задълженията към вас от страна на Ваши клиенти и контрагенти.
- Образуване и водене на заповедни производства и на изпълнителни дела при Частен съдебен изпълнител за събиране на вземания.
- Изготвяне на документи във връзка с юридическия статус на дружеството по Търговския закон и Закона за търговския регистър – регистрация,промяна, изменение и допълнение на Дружествения договор, договори за управление, регистриране на промяна в обстоятелствата на дружеството, подготовка на документи за общи събрания на съдружниците или акционерите (покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения), както и за заседанията на съвета на директорите, евентуално наше участие в самите и заседания и др.
- Проучване, консултиране и изготвяне на необходимите документи по сделки с недвижими имоти.
- Проучване на условията за участие и подготовка на тръжни документи за обявени конкурси по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове.
- Правни консултации по специфични за дейността закони