ТРЗ обслужване

Като специфична и сравнително сложна материя, ние от Ориндж акаутинг прдлагаме пълния набор от услуги, свързани с администрирането на персонала:
-Изготвяне на Трудови договори и регистрация в НАП 
-Изготвяне на Допълнителни споразумения към трудови договори и регистрация в НАП
-Изготвяне на Заповеди за прекратяване и регистрация в НАП
-Изготвяне на Заповеди за платен отпуск, неплатен отпуск
-Изготвяне на Удостоверения за трудов стаж.
-Изготвяне на Договори за управление и контрол регистрация в НОИ 
-Изготвяне на Декларация и регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП
-Изготвяне на Длъжностни характеристики на персонала на фирмата
-Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.
-Изготвяне, деклариране и получаване на Осигурителни книжки
-Изготвяне и подаване на декларации за свързани лица по ЗГВРС в НАП.
-Изготвяне на Вътрешни правила за формиране на работната заплата.
-Посредничество със Служби по трудова медицина.-Сътрудничество по Охрана на труда .
-Сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.
-Изготвяне на Документи за пен c иониране – УП-1.
-Изготвяне на Образци за осигурителен стаж – УП-3 , УП-2
-Оформяне на Трудови книжки
-Изготвяне на Разчетно платежни ведомости за заплати
-Изготвяне на Платежни нареждания за размера на дължими месечни осигуровки
-Безкасово плащане на заплати.
-Изготвяне на Служебни бележки за доход
-Изготвяне на Удостоверения за доход
-Изготвяне на Хонорар сметки за изплатени суми
-Водене на Регистър на представените болнични листове.
-Регистриране на представените болнични листове в НОИ.
-Попълване на Осигурителни книжки
-Заверка на Осигурителни книжки в НОИ
-Сътрудничество при ревизии от НАП и НОИ.
-Подаване на Декларации Образец 1 и 6